WorkCentre 7120

WorkCentre 7120

TRUY VẤN CHI TIẾT *

TRUY VẤN CHI TIẾT
  • mã xác nhận

Chi tiết sản phẩm


Zhono mẫu

Mã Cartridge

Để sử dụng trong

Phiên bản

Trang

Năng suất

Màu

NC-XEWC7120TK

006R01457

Xerox WorkCentre

7120/7125/7220/7225 

NA / W.EU

22K

K

NC-XEWC7120TC

006R01460

NA / W.EU

15K

C

NC-XEWC7120TM

006R01459

NA / W.EU

15K

M

NC-XEWC7120TY

006R01458

NA / W.EU

15K

Y

NC-XEWC7120TK

006R01461

SA / E.EU

22K

K

NC-XEWC7120TC

006R01464

SA / E.EU

15K

C

NC-XEWC7120TM

006R01463

SA / E.EU

15K

M

NC-XEWC7120TY

006R01462

SA / E.EU

15K

Y

NC-XEWC7120TK

006R01453

đồng hồ đo

22K

K

NC-XEWC7120TC