Villkor

VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING

 

1 Tillämpning av Villkor:Dessa Allmänna försäljningsvillkor ( ”Villkor”) kommer att styra all försäljning av produkter ( ”varor”) till en kund ( ”Köparen”) genom Zhono Corporation och dess dotterbolag (tillsammans ”säljare”). Villkoren i detta dokument skall ersätta alla andra villkor, överenskommelser och villkor inkonsekvent härmed. Eventuella ytterligare eller inkonsekventa villkor, överenskommelser, och villkoren i några skriftliga eller muntliga framställningar är invändningar mot Säljaren och kommer inte att vara effektiva eller bindande till säljaren.

2 Pris: (A) Priset skall vara den som anges i Säljarens aktuella Prislista presenteras för köparen, eller annan pris som parterna kan komma överens skriftligen. (B) Köparen faktureras för varor enligt det pris som gäller vid tidpunkten för transporten av varor. (C) Minsta order är $ 50.00 (internationella beställningar kan kräva högre minimi).

3 transporter: Offerter och försäljning FOB punkt för transporten om inte annat uttryckligen anges; avgifter kommer att läggas till på fakturan baserat på platsen i lagret. Säljarens leveransdatum är ungefärliga och baseras på mottagandet av order med fullständig information.

4 Villkor: Alla beställningar skall vara föremål för kreditgodkännande av säljaren. Betalningsvillkor är netto trettio (30) kalenderdagar från fakturadatum. Om köparen inte betalar en fakturerade beloppet inom termer, köparen kommer dessutom betala finansiella avgifter för en och en halv procent (1,5%) per månad på sena balans och Säljaren förbehåller sig rätten att (1) hålla inne leveransen av varorna tills full betalning sker; och / eller (2) återkalla ett krediter till köparen. I händelse av att köparens konto är mer än nittio (90) dagar i efterskott skall köparen ersätta säljaren för rimliga kostnader, inklusive advokatkostnader, för att samla in sådana belopp från Köparen. I händelse av tvist om en faktura kommer inga finansiella kostnader gäller i händelse av att köparen ger skriftligt meddelande om tvisten före förfallodagen för sådan betalning.

5 Avbokning: Köparen får inte säga, minska, avbryta eller annullera order för varor efter Köparens beställning med säljaren, om inte säljaren ger köparen med uttrycklig skriftligt medgivande till en sådan uppsägning, minskning, innehållande eller indragning. Säljaren kan hålla inne en sådan skriftligt medgivande eget gottfinnande.

6 Garanti: Varor inredda garanteras vara fria från alla latenta defekter i material och utförande vid normal användning och service under en period av sex (6) månader från leveransdatum. Dock kommer säljaren inte skyldig bortom reparation eller utbyte på säljarens eget gottfinnande, av sådana varor visat sig vara defekta. Om varorna tillverkas av säljaren eller av någon annan, ska en sådan reparation eller utbyte vara köparens enda kompensation och Säljaren skall inte vara föremål för någon annan eller ytterligare ansvar och inga anspråk för följdskador eller oförutsedda skador kommer att tillåtas.INGA OTHERWARRANTIES, uttryckligen eller underförstått, INKLUSIVE GARANTIER FÖR MERCHANTABILITYAND LÄMPLIGT FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, skall tillämpas på varorna. THISSECTION lever uppsägning eller hävning av beställningen eller anyother Dokument för försäljning av varor från säljaren till köparen. Den begränsade garantin är ogiltig om (i) Varorna är föremål för missbruk, modifiering eller ändring eller om varorna inte används i enlighet med Säljarens specifikationer, instruktioner och rekommenderade förfaranden, (ii) varorna inte lagras eller hanteras lämpligt, (iii) felet i varor gav från skador som uppstår efter leverans av varorna, eller (iv) felet i Varorna har inte rapporterats till Säljaren skriftligen inom femton (15) dagar efter den dag då felet var eller borde ha upptäckts av köparen. Säljaren kommer att utfärda ett retur Material Authorization (RMA) för produkter anses bristfällig och oanvändbar. Köparen får inte levereras defekta produkter till säljaren utan att få ett RMA från Säljaren.

7 Efterträdare och: Dessa villkor ska vara bindande för och gälla till förmån för parterna, deras efterträdare och övertagare, under förutsättning att köparen får inte överlåta avtalet utan Säljarens föregående skriftligt medgivande, som säljaren kan hålla inne eget gottfinnande.

8 Force Majeure: Ingen av parterna ska hållas ansvarig för underlåtenhet att utföra eller försening i fullgörandet av detta avtal i den utsträckning som ett sådant fel uppstår force majeure, krig, civila uppror eller störningar, upplopp, lagen eller reglering, strejk, lockout, avbrott arbetskraft , cyber eller fientliga nätverksattacker, oförmåga att erhålla råa eller färdiga material, oförmåga att säkra transporter eller någon orsak bortom sådan parts kommersiellt rimliga kontroll.

9 varor som återsändes: Varor får inte returneras utan säljarens skriftliga medgivande, om inte annat avtalats. Lager, när återvände, kommer att krediteras till priset som gäller vid tidpunkten för transporten av varor och föremål för en minimiavgift på 15% för hantering och utsättning. Retur transportkostnader måste betalas i förskott. Icke-standard eller speciella föremål är inte föremål för annullering, förändring, minskning av mängden, inte heller tillbaka för kredit utan skriftligt medgivande och på villkor som skadelösa Säljaren helt mot förlust. Endast varor i säljbart skick kommer att accepteras.

10 Felanmälan:  Köparen skall underrätta säljaren om alla fel, fel eller brist på varor som mottagits av Köparen skriftligen inom trettio (30) kalenderdagar efter leverans och sådant skriftligt meddelande måste ange tillämplig ordernummer eller annan information som identifierar de specifika varorna och måste åtföljas av dokument som styrker det påstådda fel, fel eller brist. Om köparen underlåter att lämna Säljaren med sådant skriftligt meddelande inom den fastställda tiden kommer köparen anses ha avstått från ett sådant fel, fel eller brist och att ha tagit emot varorna levereras.

11 Intellectual Property:  Köparen håller med om att det inte har någon egendom intresse Säljarens intellektuella egendom, inklusive, men inte begränsat till, dess varumärken, varunamn, upphovsrätt, affärshemligheter, patent, know how eller andra immateriella rättigheter av något slag, vare sig eller inte förts i de varor som omfattas av dessa villkor, och köparen inte kommer att försöka dekonstruera sådana varor eller röja eller använda sådana immateriella rättigheter utan säljarens skriftliga medgivande.

12 Tillämplig lag: Giltigheten och tolkningen av dessa villkor skall regleras av lagarna i delstaten North Carolina, utan hänsyn till sitt val av lag principer.UNDERSÖKNING DETALJER *

förfrågan nu
  • captcha