Regulamin

WARUNKI SPRZEDAŻY

 

1 Stosowanie Warunki:Te Ogólne Warunki Sprzedaży ( "Warunki") będzie regulować wszystkie sprzedaży produktów ( "towary") do klienta ( "Kupujący") przez Zhono Corporation i jej spółek zależnych (łącznie "Sprzedający"). Warunki zawarte w niniejszym dokumencie zastępują wszystkie inne terminy, porozumienia i warunki niezgodne z niniejszym. Wszelkie dodatkowe lub niezgodne handlowe, porozumienia i warunków zawartych w jakichkolwiek pisemnych lub ustnych reprezentacje są wyłączeni przez Sprzedającego i nie będzie skuteczne lub wiążące co do Sprzedającego.

2 Cena: (A) W cenie powinny być wymienione w aktualnym cenniku Sprzedającego Kupującemu, prezentowane lub inny cenie, strony mogą uzgodnić na piśmie. (B) Kupujący zostanie obciążony towarów według ceny obowiązującej w momencie dostawy towarów. (C) Minimalne zamówienie to $ 50,00 (słownie Zamówienia międzynarodowe mogą wymagać wyższego minimum).

3 Przesyłki: Cytaty i sprzedaży są punktem FOB wysyłki, o ile wyraźnie określone; opłaty zostanie dodany do rachunku na podstawie lokalizacji magazynu. daty wysyłki sprzedawcy są przybliżone i oparte na odbieranie zleceń z pełnej informacji.

4 Warunki korzystania: Wszystkie zamówienia podlegają zatwierdzeniu kredytu przez sprzedającego. Warunki płatności są netto trzydziestu (30) dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury. Jeśli Kupujący nie płaci kwoty wynikającej z faktury w terminie warunków, Kupujący oprócz opłat pay finansów jeden i pół procenta (1,5%) miesięcznie na koniec równowagi i Sprzedający zastrzega sobie prawo do (1) wstrzymać wysyłkę towarów do czasu całkowitej zapłaty; i / lub (2) cofnąć każde kredytu udzielonego Kupującemu. W przypadku, gdy konto kupującego jest ponad dziewięćdziesiąt (90) dni zaległości, Kupujący zwróci Sprzedawcy za uzasadnione koszty, w tym koszty obsługi prawnej, gromadzenia takich kwot od Kupującego. W przypadku jakiegokolwiek sporu dotyczącego wystawienia faktury, bez koszty finansowe będą miały zastosowanie w przypadku, gdy nabywca udziela pisemnego zawiadomienia o sporze przed terminem dla takiej płatności.

5 Odwołanie: Kupujący nie może rozwiązać, zmniejszyć, zawiesić lub anulować zamówienia na towary po zamówieniu Kupującego jest umieszczony z Sprzedawcy, chyba że sprzedający dostarcza Kupującemu wyraźnej pisemnej zgody na takie zakończenie, zmniejszenia, zawieszenia lub unieważnienia. Sprzedawca może odmówić takiej pisemnej zgody według własnego uznania.

6 Gwarancja: Towar urządzone są gwarantowane być wolne od wszelkich ukrytych wad materiałowych i produkcyjnych w warunkach normalnego użytkowania i serwisowania przez okres sześciu (6) miesięcy od daty wysyłki. Jednakże, Sprzedający nie będzie zobowiązany poza naprawy lub wymiany, według uznania Sprzedającego, takich towarów okazały się wadliwe. Czy towary są produkowane przez Sprzedającego, bądź przez inny, taka naprawa lub wymiana powinna być jedynym zadośćuczynieniem Kupujący i sprzedający nie podlegają żadnym innym lub dalszej odpowiedzialności i nie ma roszczenia o szkody przypadkowe lub pośrednie będą akceptowane.NO OTHERWARRANTIES, JAWNE LUB DOMNIEMANYCH, W TYM GWARANCJI MERCHANTABILITYAND PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, stosuje się do towarów. THISSECTION przetrwa wypowiedzenie lub odstąpienie od Zamówieniem lub dowolny inny dokument odnoszący się do sprzedaży towarów od sprzedawcy nabywca. Ograniczona gwarancja jest nieważna, jeżeli: (i) towary podlegają niewłaściwego użycia, nadużycia, modyfikacji lub zmiany lub jeśli towary nie zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem sprzedającego, instrukcji i zalecanych procedur, (ii) towary nie są przechowywane lub przetwarzane odpowiednio, (iii) wady towarów wynikające z uszkodzeń występujących po dostawie towarów, lub (iv) wada Towaru nie został zgłoszony do Sprzedającego na piśmie w ciągu piętnastu (15) dni od dnia, w którym wada wiedział lub powinien zostały odkryte przez Kupującego. Sprzedawca wystawi Return Material Authorization (RMA) w przypadku produktów uznane za wadliwe i bezużyteczny. Kupujący nie może wysyłać wadliwych produktów Sprzedawcy bez otrzymania numeru RMA od Sprzedającego.

7 Następców i przypisuje: Warunki te są wiążące i działać na rzecz stron, ich następców i cesjonariuszy, pod warunkiem, że Kupujący nie może dokonać cesji umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego, Sprzedający może wstrzymać które wedle własnego uznania.

8 Siła wyższa: Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu niniejszej umowy do tego stopnia, że ​​każda taka awaria wynika z działania siły wyższej, wojny, powstania cywilnej lub zakłócenia, zamieszki, działania lub regulacji rządowych, strajki, lokaut, zakłócenia pracy Cyber ​​lub wrogie ataki sieciowe, niemożność uzyskania surowców lub gotowych, niezdolność do zapewnienia transportu, ani żadnej przyczyny poza kontrolą takiego handlu partii.

9 towary powracające: Towar nie może być zwrócony bez pisemnej zgody Sprzedającego, chyba że uzgodniono inaczej. egzemplarze seryjne, gdy wrócił, zostanie przelana po cenie obowiązującej w momencie dostawy towarów, z zastrzeżeniem minimalnej opłaty w wysokości 15% za obsługę i zarybiania. Powrotne opłaty transportowe muszą być opłacone. Niestandardowe lub specjalne przedmioty nie podlegają odwołaniu, zmiany, zmniejszenia ilości, ani powrócić do kredytu bez pisemnej zgody i na warunkach, które zabezpieczy sprzedawcę pełni przed utratą. Tylko towar w stanie resalable będą akceptowane.

10 Zawiadomienie o Defect:  Kupujący powinien zawiadomić sprzedawcę jakichkolwiek wad, błędów lub braków w otrzymanych towarów przez Kupującego na piśmie, w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty dostawy i takiego pisemnego zawiadomienia musi zawierać odpowiednią liczbę zleceń lub inne informacje identyfikujące konkretne sporne towary i musi należy dołączyć dokumenty, które uzasadniają rzekoma wada, błąd, lub niedoboru. Jeżeli nabywca nie dostarczy Sprzedawcy takiego pisemnego powiadomienia w wymaganym terminie, Kupujący zostanie uznane za uchylone takiej wady, błędy lub braki i zaakceptowali dostarczonych towarów.

11 Własność intelektualna:  Kupujący zobowiązuje się, że nie mają żadnego interesu własności do własności intelektualnej Sprzedającego, w tym, ale nie ograniczając się do jego znaków towarowych, nazw handlowych, praw autorskich, tajemnic handlowych, patentów, know-how lub innych praw własności jakiegokolwiek rodzaju, czy nie została włączona w towarach objętych tych warunkach, a Kupujący nie będzie próbował inżynierii wstecznej żadnych takich towarów lub ujawniać ani wykorzystywać takich własności intelektualnej, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.

12 Prawo rządowe: Ważność i wykładnia tych warunków podlega prawu stanu Karolina Północna, bez względu na jego wybór przepisów prawnych.ZAPYTANIE szczegóły *

Zapytanie teraz
  • captcha